İHALE İLANI

28 Temmuz 2023 12:29 Pınarhisar Belediyesi 557

İLAN

PINARHİSAR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

1.Belediyemize  ait İlçemiz Beylik Mahalle 360 ada 17 parsel ve Beylik Mahalle 334 ada ve 73 ve 75  numaralı parsellerin ayrı ayrı, 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesine göre 07.08.2023 Pazartesi  günü açık teklif usulü artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2. İhaleye  ait  şartname  Belediyemiz Yazı  İşleri Müdürlüğünde görülebilir, 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye  katılacak olanların şartnameyi satın almaları zorunludur.

3. İhaleler, Kurumumuz hizmet binasındaki toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Türü

 

İhale

Tarihi

 

İhale

Saati

1

Beylik Mahalle

 360

17 

50,67 m²

 İşyeri

(Dükkan)

 890.000,00

26.700,00

 Açık

07.08.2023

14:30

2

Beylik Mahalle

334

73

300,00 m²

 Arsa

995.000,00

29.850,00

Açık

07.08.2023

14:45

3

Beylik Mahalle

334

75

335,00 m²

 Arsa

1.090.000,00

32.700,00

Açık

07.08.2023

15:00

 

4. Muhammen  satış bedeli her taşınmaz için  ayrı ayrı belirlenmiş olup, geçici  teminat muhammen bedelin (%3) nispetindedir.

5. İstekliler ihaleye  katılmak için 07.08.2023 tarihi Pazartesi günü saat 12:30’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle  birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

a) Dilekçe

b) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır), şartnamenin alındığına dair makbuz,

c) Tebligat için adres beyanı ve yerleşim yeri belgesi

ç) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

ğ) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı alınmalıdır.

 

6. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.

7. Hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

İLAN OLUNUR

  • Etiketler
T.C. Pınarhisar Belediye Başkanlığı

Kırklareli ili Pınarhisar Belediyesi'ne ait kurumsal web sitesi. Pınarhisar Belediyesi'nden güncel haberler, projelerimiz, hizmetlerimiz ve e-belediye işlemleri

Pınarhisar Belediyesi

Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad.No:24
39300 Pınarhisar / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.