2014 Yılı Faaliyet Raporu

 

1

BELEDIYE MECLIS BAŞKANLIĞPNA

 

Değerli Meclis Üyeleri ;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesine istinaden Belediyemizin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki çalışmaları ile ilgili huzurlarınıza getirilmiş bulunan raporlar, Başkanlığımca hazırlanmış, halkımızın ekonomik ve sosyal beklentileri azami seviyede imkanlar elverdiğince karşılanmaya çalışılmış, İlçemizin yaşanılabilir temiz bir ilçe olması için çalışılmış olup, yapmış olduğumuz bu faaliyetleri siz değerli meclis üyelerimizin görüş ve tetkiklerine arz ederim.

24.03.2015

Belediye Baş. .nı

 

2

ILI

KIRKLARELİ

ILÇESI

PINARHİSAR

KURUMU

BELEDIYE BAŞKANLIĞI

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

us a CINGÖ

 

Belediye Baş

24.03.2015

 

 

3

PINARHİSAR BELEDİYESİNİN 2014 YILI FAALIYET RAPORU

GENEL BILGILER:

A-KURUM MISYONU ve VİZYONU :

Nüfusumuz 50.000 altında olduğundan Stratejik plana yer verilmemiştir.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defın ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

ILI

KIRKLARELİ

ILÇESI

PINARHİSAR

KURUMU

BELEDIYE BAŞKANLIĞI

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.)

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

24.03.2015

Münir ÇAPK R Yazı "şlpri Mü ru

 

4

YAZİ İSLERİNİN FAALİYETLERİ :

Meclis :

Belediye meclisimiz 1 yıllık süre içerisinde her ayın ilk haftası olmak üzere, 1 aylık tatil haricinde yılda 12 defa olağan toplantı yapmıştır. Belediye Meclisimizce 1 yıllık süre içerisinde 50 adet konu karara bağlanmıştır. Meclis toplantılarımızda alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra Kaymakamlık makamına onay için gönderilmiştir.

Encümen :

Encümenimiz haftada bir defa Perşembe günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizce 1 yıllık süre içerisinde 73 adet karar alınmıştır. Encümen üyelerimizin huzur hakları tespit edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce tahakkukları yapılmıştır.

Gelen Giden Evrak :

Belediyemize gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmektedir. Bu dönemde 1278 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili servislere gereği için gönderilmiştir.

Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılan evraklar, postaya verilmekte veya elden ilgililere gönderilmektedir. Bu dönemde 809 adet giden evrakm kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

Evlendirme İşleri :

Belediyemiz evlendirme memurluğu işlemleri Yazı İşleri Müdür Vekili tarafından yerine getirilmektedir.

Başkanlığımız sınırları içerisinde ikamet eden ve evlenmek için müracaatta bulunan çiftlerin nikah işlerini yapmak, yapılan evlenme akitleri ile ilgili Nüfus Müdürlüğünü bilgilendirmek, evlenme ile ilgili tüm resmi yazışmaları yapmak ve kabul etmek evlendirme memurluğunun faaliyetleri arasındadır. Bu çalışma döneminde 76 adet nikah akdi gerçekleştirilmiş olup, yapılan evlenme akitleri düzenli ve zamanında ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir.

C-İdareye ilişkin Bilgiler : 1-Fiziksel Yapı :

Belediyemizin Fiziki kaynakları ilçe merkezinde Başkanlık, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, Zabıta, Emlak ve Su İşleri bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Camiikebir Mahalle Büyük Pınar Sokakta Itfaiye ve Araç Parkı Su Pompaları ve Su Arıza Bölümleri Hisarlar Sokak Hastane yanında Fen İşleri Deposu, Dere Mahalle Memiş Güvenel Caddesinde Mezbaha Tesisleri, Dr.İsmet Ogan Caddesinde Düğün Salonu ve Altında 18 Adet Dükkan, Cumhuriyet Meydanında Belediye Oteli ve Altında 11 Adet Dükkan, Koloğlu İlköğretim Okulu Önü Sıra Dükkanlarında 13 Adet Dükkan, Şadırvan Caddesi Eski Sanayi Sitesinde 7 Adet Dükkan, Şehir Şeref Avar Caddesinde 1 Adet Hamam, Hamamönü Sıra Düldcanlarında 8 Adet Dükkan ve dükkanların üzerinde Kadastro Müdürlüğüne kiralanan işyeri, 7 Adet Kasap Dükkanı, Geçici garaj yerinde 1 Büfe, 3 Adet Yazıhane, Düğün Salonu karşısında 1 adet Balıkçı Dülckam, 1 Adet Eski Kütüphane binası, 2 adet Şehir Parkı, 7 adet çocuk bahçesi, 5 adet umumi tuvalet, 5 mezarlık, ve 1 gasil hane, 3 adet su kuyusu ve ana kaynak, 1 adet çöplük yerimiz, 1 adet yazlık düğün salonu, İl Özel Idaresinden 25 yıllığına kiralanan Günü Birlik Tesis ve Rekreasyon Alanında Hah Saha, Yüzme Havuzu ile soyunma odaları, Lokanta olarak işletilen 2 katlı bina ve proje doğrultusunda yapımı devam eden sosyal donatılar ve 6.000 m2 kapalı alanlı çok amaçlı kullanılabilen Kapalı Pazar Yeri, Araç Parkımızda 22 adet araç ve 4 adet iş makinesi mevcuttur.

 

5

2-Örgüt Yapısı :

Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Bütçeli bir kuruluştur. İlçemizin 2014 yılı Nüfusu Türkiye istatistik Kurumu verilerine göre 10.538' tür. 7.400 Hektar imar Alanına hizmet sunmaktayız. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemiz Belediye Başkanı Başkanlığında 11 Belediye Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi ile ana hizmetlerden Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerinden oluşmaktadır.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Belediyemiz bünyesinde Belediye ana sistemini oluşturan 1 adet 2003 Server üzerinde kurulu otomasyon sistemi mevcut olup, 1 adet server ve servislerde 15 adet bilgisayar mevcuttur. Bilgisayarlann hepsi internet hizmeti almakta, internet üzerinden gelecek her hangi bir virüs tehdidine karşı bilgisayarlarımızda Lisanslı Anti Virüs Programları yüklüdür. İnternet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğiler, genelgeler ve resmi gazetenin günlük olarak takibi yapılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları :

Belediyemizde 76 adet Memur Kadrosu Mevcut olup, bunun 20'si dolu, 38 Adet Sürekli işçi kadrosu mevcut olup, 19'u dolu toplam 39 adet çalışan personel bulunmaktadır. Çalışan memur personelin dağılımı; 1 Belediye Başkan Yardımcısı, 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Mali hizmetler Müdür Vekili, 2 Mühendis, 1 Zabıta Amiri Vekili, 1 Şef, 1 Veznedar , 4 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Şoför, 2 Teknisyen Yardımcısı„ 4 Temizlik Hizmetlisi, ayrıca belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak 1 Avukat çalıştırılmaktadır.

 

6

İLİ

KIRKLARELİ

ILÇESI

PINARHİ SAR

KURUMU

BELEDIYE BAŞKANLIĞI

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

24.1 2015

Hasan İbrah YILMAZ

Imar ye Sehirci Müdür Vekili

 

5-Sunulan Hizmetler :

 

 

 

1. INŞAAT IŞLERI

 1. Belediyemiz mezbahası modernizasyonu tamamlanarak, çevre düzenlemesi yapıldı.
 2. Belediye mezbahası arkasına metal karkas kapalı sundurma yapıldı.
 3. İlçemiz atık su arıtma tesisi yapımında sona gelindi.
 4. İlçemiz yeni kanalizasyon şebekesinin yapımı tamamlandı.
 5. Kapalı Pazar yeri yanında balık pazarı yapımı tamamlandı.
 6. Kapalı Pazar yeri yanına çim taşı şeyi yapıldı.
 7. Dere Mahalle Tsarevo Sokak üzerinde yeni muhtarlık binaları yapımına başlandı.
 8. Belediye fen işleri yeni depo yeri,kaynakhane ve depo odaları yapıldı.
 9. Belediyemiz garajı düzenleme işine başlandı.

2. BORDÜR, TRETUVAR VE YOL YAPILMASI

 1. Dere Mahalle17. Sokak 345m2 beton taş yapıldı.
 2. Dere Mahalle 19. Sokak 1012 m2 beton taş, 224 m bordür yapıldı.
 3. Dere Mahalle 20. Sokak 3933 m2 beton taş, 278 m bordür yapıldı.
 4. Dere Mahalle 21. Sokak 2260 m2 beton taş, 79 m bordür yapıldı.
 5. Dere Mahalle 22. Sokak 1326 m2 beton taş, 43 m bordür yapıldı.

 

 1. 7

  Dere Mahalle 23. Sokak 6562 m2 beton taş, 1213 m bordür yapıldı.
 2. Dere Mahalle28. Sokak 3412m2 beton taş, 600 nı bordür yapıldı.
 3. Dere Mahalle 30. Sokak 1516 m2 beton taş, 122 m bordür yapıldı.
 4. Dere Mahalle 32. Sokak 2735 m2 beton taş, 430m bordür yapıldı.
 5. Dere Mahalle 304. Sokak 1918 m2 beton taş, 254 m bordür yapıldı.
 6. Dere Mahalle305. Sokak 2224 m2 beton taş, 282 m bordür yapıldı.
 7. Dere Mahalle Lüleburgaz Caddesi 2320 m2 beton taş, 599 m bordür yapıldı.
 8. Dere Mahalle Dr. İsmet Ogan Caddesi 715 m2 beton taş, 134 m bordür yapıldı.
 9. Dere Mahalle Nail German Caddesi 1192 m2 beton taş, 316 m bordür yapıldı.
 10. Dere Mahalle Festival Alanı 1715 m2 beton taş, 34 m bordür yapıldı.
 11. Camikebir Mahalle 92. Sokak 405 m2 beton taş, 198 m bordür yapıldı.
 12. Camikebir Mahalle Koloğlu Sokak 917 m2 beton taş, 198 m bordür yapıldı.
 13. Camikebir Mahalle Behçet Güler Sokak 634 m2 beton taş, 200 m bordür yapıldı.
 14. Camikebir Mahalle 82. Sokak 257 m2 beton taş, 288 in bordür yapıldı.
 15. Beylik Mahalle 499. Sokak 847m2 beton taş yapıldı.
 16. Beylik Mahalle 504. Sokak 528 m2 beton taş yapıldı.
 17. Beylik Mahalle Salih Bilinmez Caddesi 419 m2 beton taş, 99 m bordür yapıldı.
 18. Orta Mahalle Salih Bilinmez Caddesi 682 m2 beton taş yapıldı.
 19. Orta Mahalle Halil Alp Çelebi Caddesi 5571 m2 beton taş yapıldı.
 20. Dere Mahalle305 Sokak 712 m2 dekoratif taş yapıldı.
 21. Dere Mahalle Nail German Caddesi 468 m2 beton atıldı.
 22. Dere Mahalle Memiş Güvenel Caddesi 799 m2 beton atıldı.
 23. Dere Mahalle 301 Sokak 108m2 beton atıldı.
 24. Dere Mahalle Belediye mezbaha bahçesine 938 m2 beton atıldı.
 25. Dere MahalleŞehit Şeref Avar Caddesi 1322 m2 beton atıldı.
 26. Dere Mahalle Lüleburgaz Caddesi 559 m2 beton atıldı.
 27. Dere Mahalle 30. Sokak 599 m2 beton atıldı.
 28. Dere Mahalle 23. Sokak 681 m2 beton atıldı.
 29. Dere Mahalle. 21. Sokak 454 m2 beton atıldı.
 30. CamikebirMahalle 82. Sokak 437 m2 beton atıldı.
 31. Camikebir Mahalle Koloğlu Sokak 508 m2 beton atıldı.
 32. Orta Mahalle Halil Alp Çelebi Caddesi 350 m2beton atıldı.

Toplam:          5.590 m bordür yapıldı.

44.157m2beton taş yapıldı. 7.223m2 beton atıldı.

 

8

3. KANALIZASYON ŞEBEKESİ YAPILMASI

27.08.2014 tarihi itibariyle ilçemizinatıksukollektör hattı şebeke inşaatı tamamlandı. Bu kapsamda toplam;

 1. O600mm'lik beton boru ile 565 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 2. O500mm'lik beton boru ile 1.117 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 3. O400mm'lik beton boru ile 287 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 4. 0300mm'lik beton boru ile 1.793 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 5. O200mm'lik beton boru ile 23.786 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 6. O 150mm'lik beton boru ile 7117 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.

Toplam: 34.665 m kanalizasyon şebekesi yapıldı.

4. SU ŞEBEKESİ YAPILMASI

 1. Orta Mahalle 711. Sokak 120 metre 063'lük yeni su şebekesi yapıldı.
 2. Dere Mahalle atıksu arıtma tesisi yoluna 30 metre 090'lık yeni su şebekesi yapıldı.
 3. Dere Mahalle 314. Sokak 20 metre 090'lık yeni su şebekesi yapıldı.
 4. Camikebir Mahalle 92. Sokak 20 metre 090'lık yeni su şebekesi yapıldı.
 5. Belediyemiz Tozaklı ve Lüleburgaz yolu mezarlıklarına 210 metre şu şebekesi yapıldı.
 6. Belediyemiz kapalı pazar yeri 20 metre su tesisatı yapıldı.
 7. Belediyemiz mezbahasının komple sıhhi tesisatı yapıldı.
 8. Su depolarının temizliği ve bakımı yapıldı.
 9. Içme suyu kuyularının motorlarına bakım yapıldı.
 10. İlçemizdeki içme suyu şebekesinin arızaları giderildi, tamirleri yapıldı.

5.   DIĞER IŞLER

 1. İlçemiz içinde bulunan çocuk parklarına oyun grubu yerleştirildi ve spor aletleri ile çocuk oyuncaklarının bakım, tamir ve boyaları yapıldı.
 2. İlçemizin tüm park ve çocuk bahçelerine fidan ve mevsimlik çiçekler dikildi.
 3. İlçemiz içerisindeki ağaçların budama, bakımları ve sulamaları yapıldı.
 4. İlçemizin tüm tretuvarları kiremit rengi ve beyaz boya ile boyandı.
 5. İlçemizin çeşitli yerlerine oturma masaları ve piknik masaları kondu.
 6. Tüm tarla yolları greyderle düzlendi ve gerekli yerlere stabilize malzeme çekildi.
 7. İlçemizin çeşitli yerlerdeki bozuk asfalt yollarınrotmixile tamirleri yapıldı.
 8. İlçemizdeki kanalizasyon şebekelerinin arızaları giderildi, tamirleri yapıldı.

 

9

 1. Umumi tuvaletlerintadilat ve bakımları yapıldı.
 2. Belediye hizmet binası içi ve odaları boyandı.

6. IMAR İŞLERİ

 1. 47 adet yapı ruhsatı, 59adet yapı kullanma izin belgesi verildi.
 2. 10 adetyola terk, ifraz ve tevhid kabul edildi.
 3. Vatandaşlarımızdan gelen imar tadilat talepleri meclisimizce görüşüldü ve uygun görülenler kabul edildi.

PINARHİSAR BELEDIYE BAŞKANLİĞİ
MEMUR — İŞÇİ KADROLARİ DOLU-BOŞ DURUMU

S.No

Sınıfı

Ünvanı

Unvan Toplamı

 

 

 

Dolu

Boş

Toplam

1

G.İ.H.

Belediye Başk.Yardımcısı

1

-

1

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

-

1

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

-

1

1

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

-

1

1

5

G.İ.H.

Imar ve Şehircilik Müdürü

-

1

1

6

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

-

1

1

7

G.İ.H.

Park ve Bahçeler Müdürü

-

1

1

8

G.İ.H.

Kültür ve Sosyal işler Müd.

-

1

1

9

G.İ.H.

Mezbaha Müdürü

-

1

1

10

A.H.

Avukat

-

1

1

ı 1

G.İ.H.

Şef

1

6

7

12

G.İ.H.

Veri Hiz.Kontrol İşl.

5

-

5

13

G.İ.H.

Tahsildar

-

2

2

14

G.İH.

Memur

-

1

1

15

G.İ.H.

Şoför

1

2

3

16

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

-

1

1

17

G.İ.H.

Veznedar

1

-

1

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

-

1

1

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

-

1

1

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

-

2

2

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

2

10

12

22

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

-

1

1

23

G.İ.H.

İtfaiye Eri

-

9

9

24

T.H.

Mühendis

2

2

4

25

T.H.

Mimar

-

1

1

26

T.H.

Tekniker

-

3

3

 

 

10

 

27

T.H.

Teknisyen

-

1

1

28

T.H.

Ölçü Ayar Memuru

-

1

1

29

T.H.

Şehir Plancısı

-

1

1

30

T.H.

Teknik Ressam

-

1

1

31

T.H.

Peyzaj Mimarı

-

1

1

32

S.H.

Veteriner Hekim

-

2

1

33

S.H.

Tabip

-

1

1

34

S.H.

Veteriner Sağlık Teknikeri

-

1

 

35

Y.H.S.

Teknisyen Yardımcısı

2

-

2

36

Y.H.S.

Temizlik Hizmetlisi

4

-

4

37

Y.H.S.

Hizmetli

-

1

1

Toplam Memur Kadroları

20

60

80

Toplam işçi Kadroları

19

19

38

 

AMAÇ VE HEDEFLER:

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri:

 • Vatandaş ayrımı yapmaksızın eşitlik gözeterek, etkili ve hızlı kamu hizmeti sunumu gerçekleştirmek. Gelen—giden evrak işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak.
 • Personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik, çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak.
 • Birim bünyesinde gerçekleştirilen kamu hizmetini verimli, etkili ve kısa zamanda sunmak.
 • Sunulan hizmetin kalitesini arttırmak.
 • Personelin her türlü özlük haklarının zamanında yapılmasını sağlamak.
 • Belirlenen amaç ve hedeflerin sürdürebilirliğini sağlamak.
 • Katı atıkların (çöplerin) ayrı renk poşetler kullanmak yöntemiyle ayrıştırılması ve kanunlara uygun olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak.
 • Su sayaç okuma işlemlerinin taşınır el bilgisayarlar' ile yapılması.
 • Halkımızın ihtiyacı olan sosyal amaçlı mekanları yaratmak , devamlılığını sağlamak.
 • Halkımızı rahatsız eden görüntü kirliliğine neden olan sorunların ortadan kaldırılması.
 • Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak
 • Tıbbi atıkların toplanması ve yok edilmesi organizasyonunu yapmak
 • Belli aralıklarla yapılan sağlık taramalarını yapmak.
 • Ruhsatsız işyerleri kontrol edilerek, ruhsatlandırılmasını sağlamak.
 • Başıboş hayvanların kontrol altına alınmasını sağlamak
 • Beldemizin imar planına göre sağlıklı, uygun ve estetik , modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yapılaşmasını sağlamak.
 • Sürekli inşaat denetimlerinde bulunarak Beldemizdeki kaçak yapılaşmayı önlemek
 • İlçemizde yıkılacak derecedeki tehlikeli binalar, enkaz ve birikintilerin tespiti yapılarak ortadan kaldırılmasını sağlamak

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

 • Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Pınarhisar yaratmak

 

11

 • Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.
 • Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek.
 • Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Pınarhisar halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek.
 • Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak.
 • Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek.
 • Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışın! gerçekleştirmek.
 • Insanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek.
 • Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak.
 • Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek.

ILI

KIRKLARELİ

ILÇESI

PINARHİSAR

KURUMU

BELEDİYE BAŞKANLİĞİ

 

MALİ HIZMETLER BIRIM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun Mali bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

 

 

2

03.2015

 

 

Biri SO ıAŞ Mali Hiz.Müdür V.

 

 

12

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

 

Mali Bilgiler:

Mali Hizmetler Müdürlüğü :

Belediyemiz 2014 Yılı Bütçe Yekünü 11.150.100-TL.'dir. Gerçekleşen harcama tutarı 8.390.856,74-TL. olup, birimlere göre dağılımı şöyledir.

2014 MALİ YILI GİDERLERİ

 

 

 1. Personel Giderleri

:

1.919.906,25-TL.

 1. Sos.Güv.Kurumu Giderleri

:

305.368,27-TL.

 1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

:

5.159.343.92-TL.

4-Faiz Giderleri

 

49.311.09-TL.

 1. Cari transferler

 

199.392.76-TL.

 1. Sermaye Giderleri

 

757.534.45-TL.

 1. Sermaye Transferleri

 

 

 

TOPLAM

 

8.390.856,74-TL

2014 MALİ YILI GELİRLERİ

 

 

 1. Vergi Gelirleri

:

1.184.323,50-TL.

 1. Teşebbüs mülkiyet Geliri

 

 

(Su-kira-araç geliri ve harçlar)

:

2.058.371,42-TL.

3-Alınan Bağış ve Yardımlar

:

100.282,30-TL.

3-Diğer Gelirler

:

4.183.082,26-TL.

4-Sermaye Gelirleri

TOPLAM

 

7.526.059,48-TL:

 

13

İLİ

KIRKLARELİ

İLÇESİ

PINARFIİ SAR

KURUMU

BELEDIYE BAŞKANLIĞI

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.E

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

24.03.2015

 

--c-2

Ziya MERT

Zabıta Amiri V.

 

14

Zabıta Hizmetleri :

 1. Belediyemiz Zabıtasınca ilçemiz hudutları dahilinde faaliyet gösteren sabit ve seyyar esnaflar sürekli olarak denetlenmiştir.
 2. Vatandaşlarımızın iş yeri açma dilekçeleri yerinde tetkik edilerek,ilgili şubelerden muvafakat alınarak neticelendirilmiş, 39 adet iş yeri açma ve çalışma

ruhsatları harçları Mali Hizmetler Md. veznesine yatırıldılctan sonra ruhsatlar kendilerine verilmiştir.

 1. Günün 24 saatinde yangın ve diğer afetlere müdahale edecek şekilde çalışır halde bulunan itfaiyemiz 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 8 adet yangın olayına müdahale etmiştir.
 2. İlçemizin ihtiyaç gerektiren cadde,sokak ve muhtelif yerlerine konulan çöp konteynerleri belediyemizce tamir ve bakımı yapılarak halkımızın ihtiyaç gerektiren yerlerine konmuştur.
 3. Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İlçe Trafik komisyonunca ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde İlçemiz içerisinde tespit edilen yerlere konaklama ve hız sınırı levhalar! konulmuş olup,İlçemiz içerisinde gerekli önlemler alınmıştır.
 4. İlçemiz Camiikebir Mahallesi Fen İşleri Deposu yanında bulunan hayvan barınağımn bakımı yapılmaktadır başı boş hayvanların bakımı sağlanmaktadır.
 5. İlçemizde ve köylerimizde bulunan şehit ve gazilerimize yönelik 18 Mart

Şehitleri Anma Haftasında İlçemiz Köylerinde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini tören kutlama merasimine getirilip,götürülmüşlerdir.

 1. İlçemiz içersinde bulunan okullarımıza her gün düzenli olarak servis hizmeti yapılmaktadır.
 2. İlçemiz içersinde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze nakil hizmetleri düzenli Olarak yapılmıştır.
 3. Sigara yasağının başlaması nedeniyle ilçemiz içersinde bulunan umuma açık İşyerleri ile resmi kurumların belirli yerlerine ilave olarak yeni küçük çöp kutuları konulmuştur.
 4. İlçemiz içersinde kurulan kapalı halk pazar yerine vatandaşlarımızın ulaşması için düzenli olarak geliş ve dönüş servisi konmuştur.
 5. İlçemizin belirli noktalarına ve okul önlerine vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin yararlanması için otobüs durağı bekleme yerleri yapılmıştır.

13-İlçemiz içersinde belirli noktalara katı ambalaj atık konteynerleri konulmuş olup, düzenli bir şekilde toplanılmaktadır.

14-İlçemiz içerisinde bulunan tüm okullarımızda ambalaj atıkları geri kazanım projesi ile ilgili "Geleceği Düşünüyoruz Geriye Dönüştürüyoruz" çalışması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilerimize sunumlar yapılmıştır.

 

 

 

Oluşan çöp ıniktanni aIâilınaKiçitt

Co fnegi laS0Mikl sağlamak için,

C1 Doğal kaynaklar nazi ve çevreyi korumak için,

C, Küresel isıntnayr yava0atnıak için,

C, Ülke ekonoinisine değer kattnsk için,

nufht »Şandritiikir 6ir dünya içiıı
Arrıbdtaj ıttıktdrıntrzı çapi atım:yatır:t

GERİ KitzANAmm

PROJEYE NASIL KATILACAGIZ

NEDEN GERI KAZANNIALIYI2

J'S Olual ve ış yerlersıde, satio rarğiroe aMbal4:1011,',Btrın baş ısmbalArrıerti yeri karaıkm kutsaanna anma

et,         Betırtilee gen se saatlerde,

lariktirehgnot rorlızıtai auklan beledryiernd torınclan yelkilendinaıns gereırble,ce S.,te re ken6.t on4asoden toptiınacaltir.

Ev, okul ve iş yerlerirorde birikerdiğinie11Mb!ai ika geneline yerleştirilen kumbara ve kutulara

Ği EvlarinYde binktudiğed

ambalaj atıkların we

dağirilaeak esası renkli grriı latanim torbalaoria koyunu!

15

 

 

 

 

HANGİ ATIKLARI AYRI TOPLAYACAĞIZ

Ambalaj Atığı Toplama Günleri

Metaller

 • Metal Içecek kululan,
 • Yağ tenekeleri ve diğer tenekeler.
 • Konserve ve salça kutuları
 • Metal mutlak gereçler!, vs.

LÜTFEN MAVİ RENKLI GERİ KAZANIM TORBALARINA ÇÖP ATMAYINIZI

Beylik Mahallesi Çarşamba

i Camli Kebir Mahallesi

Dere Mahallesi ! Çarşamba

Orta Mahalle             Çarşamba

PINARHİSAR BELEDİYESİ GERİ KAZANIM PROJESİ

İLETİŞİM

Tel.: (0.288) 615 10 27
Fax: (0.288) 615 11 34
e-posta:[email protected]

PINARHİSAR BELEDİYESİ
AMBALAJ ATIKLARI
GERİ KAZANIM PROJESI

GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ GERİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

0282 746 12 46

Kağit ve Kartonlar

10.00 • 16,00 Saatleri Arası

10.00 - 16.00 Saatleri Arası

10,60 - 16.00 Saatleri. Arası

10,00 • 16.00

Saatleri Arazi      .

Çarşamba

 • Gazete ve Dergiler,
 • kaga ve karton ambaladarı,
 • Mukavva kutular, kağıt torbalar,r
  Karton içecek
 • Kullanılmış defterin( ve kitaplar. vs.

Plastikler

su ve meşrubat ambalmlan,

 • Sıvı yağ aınbalailar, ' Samplme ve deterjan kutuları.
 • Kullariılnış plaatık ev eşyaları (leğen. bulaşiklık. naylon kaplar vs.)
 • Yogurt ve margann kapları,
 • Plastik bidoıdar, vs.

Camlar

Renkli re renksia olmak üzere;

 • Su va meşıntat şişeleri,
 • Reçel, konserve, ses kavanotlan, vs
 • Bardak, suralli, vs

 

 

Değerli PINARHİSAWIller

liaionorde nirtusun arnşına baOlı °tarak, setwierm

ı   ve eçokorn biıyıMroex0elosoloinangolişrnos, toketron

1  aılması gıbı regerVere> leıktr »k Mı/danada ve („eşıd.cle

anma ~plana ğoknv$tr.

Meydana ge4on bn atıhrann tamam çcp Onlara tıtko okonorNşmo katkı mglayon c

Bu setiesno Pinısmoar Boserağear 644rok evierım‘zcle. tavederınvırel0 ve okerlaornızda oluşan bu gem kazanım,  Inernken dar atıkların (canı, ınerrg, ~Ok kaf4aaarton. kon~n ılsvt - meyve suyu kokrıaıı)j ayrı tc~rrkıs, amacıyla 01,09201211~40 ıwardn .~2/44.1: Atıkkttının CıPtı K.V.Inırnı. Prçoıyor hıWaenı g tıvIonn.klayıt.

çevre ve Şorercırdı. Bak.ıro: noran Seans aıVnıg fırrna ozon karın Met.< vo Pıasııır Gen DenegOrn Tosarvler 41,14. yaparak yroetrnekre GOırgornes tkı prolo do Çowoye Saygılı kılkorıkıoKatkıO emek tur avı olmayı ıserıoNerrektoyız.

Arrıgalıg Atanan Gol, &man., Ptoosg. sir do04.

h1,41.14,11 kalıorarlyra gorçokıeşocektır                                                          ne kuttarkb{preı uran:erm cırebakVarmı ayrı bmktderek çocuktermr.ra daha tem., ter çevre karalama konusınıda katkı on,jtarınş cescaksınıt

*Ambaraı Atıktarrnı* Gorı Kruanıknaol. Pro,conrıe

kaısamrnr ve desteğine Km şanekdon toşoakın ederen i il

ve*. Hek.

Mustafa CINGOZ

P,,a*:ser Ele'et Batu,.

 

16

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Üstünlükler

 1. Değişen mevzuatın yakinen takip edilmesi, değişen ve yeni yayınlanan mevzuat konularında da personelin tecrübeli olmasından dolayı konuların daha iyi ve anlaşılır bir şekilde kavranılmış olduğu,
 2. Pınarhisar halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması.
 3. Tahsilat oranımızın yüksek olması

b. Zayıflıklar

1. Gelir kaynaklarının yeterli olmaması

2 03 115

GÖZ

Bele s iye Başkanı

T.C. Pınarhisar Belediye Başkanlığı

Kırklareli ili Pınarhisar Belediyesi'ne ait kurumsal web sitesi. Pınarhisar Belediyesi'nden güncel haberler, projelerimiz, hizmetlerimiz ve e-belediye işlemleri

Pınarhisar Belediyesi

Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad.No:24
39300 Pınarhisar / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.